2020-03-01

Instrukcja korzystania ze strony

Instrukcja korzystania ze strony głównej BIP

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w katowicach jest ogólnodostępnym portalem internetowym, o którym mowa w Ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej składa się z kilku podstawowych elementów:

  1. Nagłówka zawierającego logo BIP wraz z przekierowaniem na stronę BIP, logo Ośrodka z przekierowaniem na stronę MOSiR oraz logo UM Katowice z przekirowaniem na stronę Urzędu Miasta Katowice.
  2. Menu Ogólnego po lewej strony witryny zawierającego odsyłacze do podstawowych informacji dotyczących Ośrodka oraz strony BIP.
  3. Menu Przetargi po lewej stronie witryny poniżej Menu Ogólnego  zawierającego odsyłacze do prowadzonych przez Ośrodek przetargów, ich wyników oraz przetargów archiwalnych.
  4. Menu Informacyjne po lewej stronie witryny poniżej Menu Przetargi zawierającego informacje rozszerzone BIP takie jak Oferty pracy, Kontrole, Informacje o rejestrach i archiwach (informacje publiczne nieudostępnione na stronie BIP), Majątek Ośrodka.
  5. Menu Narzędzia po prawej stronie witryny zawierającego mapę serwisu, wyszukiwarkę oraz formularz kontaktowy.
  6. Menu Dziennik zmian po prawej stronie witryny poniżej Menu Narzędzia zawierające odnośniki do listy zmian wprowadzanych w najważniejszych podstronach strony BIP.


Podstawowym przeznaczeniem portalu jest prezentacja informacji na temat Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach.
Do informacji tych można dotrzeć poprzez:

  1. Spis Podmiotów, dostępny jako pozycje w menu po lewej i prawej stronie witryny,
  2. Wyszukiwarkę znajdującą się po prawej stronie witryny.


Redaktorzy stron podmiotowych BIP mają możliwość dodawania, modyfikacji lub archiwizacji danych przypisanych im podmiotów.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się